Godart's White (Ganyra phaloe sublineata)

Mike Strangeland

Gomez Farias , Tamps., Mexcio

11-25-04

Richard Lehman

Frontera Audubon Weslaco , Texas

05-28-0