Dan Wade

Rancho Grande, Rondonia, Brazil

11-07-06

 

Angulosa Satyr (Taygetis angulosa)