Richard Lehman

La Florida, Gomez Farias, Tamps., Mexico

10-20-03

Robert Behrstock

La Florida, Gomez Farias, Tamps., Mexico

10-04-06

Kendall's Satyr (Splendeuptychia kendalli)