Mike Stangeland

Estanzuela Park, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

12-11-04

 

 

 

Dos Passos' Satyr   (Cyllopsis dospassosi )