Rich Hoyer

Rancho Grande, Porto Velho, Brazil

10-22-04

 

Rhezia Tigerwing   (Napeogenes rhezia cyrianassa)