Rich Hoyer

Rancho Grande, Porto Velho, Brazil

10-23-04

 

Daphnis Tigerwing (Hypothyris daphnis)