Kim Garwood

White Mountains, Arizona

07-28-05

 

Atlantis Fritillary  (Speyeria atlantis)