Richard Lehman

Hotel Taninul, San Luis Potosi, Mexico

10-21-03

Orange Owl (Opsiphanes boisduvallii)