Gill Carter

Xilitla, San Luis Potosi, Mexico

08-15-03

Astala Eighty-eight (Diaethria astala)